Gizlilik ve KVKK Politikası Son Güncelleme 1 year ago

AYDINLATMA METNİ

Dijital Eleman Yazılım Teknoloji Ltd. Şti.  (Dijital Eleman) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Dijital Eleman Yazılım Teknoloji Ltd. Şti.  (Dijital Eleman)  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677) madde 10 kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.dijitaleleman.com/page/gizlilik-ve-kvkk-politikasi adresinde yer alan Gizlilik ve KVKK  Politikasından ulaşabilirsiniz.

Dijital Eleman’a aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Dijital Eleman, Kanun’un m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web-sitemizi, mobil siteyi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan kullanıcı veya ilgili kişinin dikkatine sunar. Dijital Eleman işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ("Gizlilik Politikasını") yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme ve Gizlilik Politikasını daha kolay okunabilir hale getirebilmek amacıyla birtakım değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Eylül 2018

Gizlilik Politikamızın kapsamı; Kanun Madde 10- Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü hükmü, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ve ilgili sair mevzuat uyarınca düzenlenmiş olup kişisel verilerinizin ne şekilde kullanıldığına ilişkin aydınlatılmanız amacıyla erişiminize sunulmuştur.

Gizlilik Politikamız, güncellendiği şekliyle kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.

Yukarıda ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni ile Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuyup anladığınızı ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterdiğinizi site içerisinde üye olurken işaretlemeniz gereken kutucukları işaretlemeniz ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olacağınızı tarafınıza bildirmekteyiz.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. TANIMLAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 3 kapsamında;

·        Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, (KVK Kurumu rehberine göre açık rızanın, rıza veren kişinin olumlu irade beyanını içermesi gerekmektedir. Diğer mevzuatlardaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek yoktur. Elektronik ortamda alınması da mümkündür.)

·        Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

·        Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

·        İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

·        Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

·        Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

·        Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

·        Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

·        Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

·        Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

·        Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

·        Kullanıcı: www.dijitaleleman.com internet sitesine üye olarak satıcı ve/veya alıcı konumunda bulunan gerçek/tüzel kişiyi ifade etmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ YASAL DAYANAĞI

Kişisel verilerin korunması Dijital Eleman Yazılım Teknoloji Ltd. Şti. (Dijital Eleman) için önemli bir konudur. Dijital Eleman, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677) ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum sağlanması amacıyla KVK Kanunu’nun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilere ilişkin öngördüğü ilkeleri benimsemektedir. Dijital Eleman kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu Politikasını okuyup anladığınızı ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterdiğinizi site içerisinde üye olurken işaretlemeniz gereken kutucukları işaretlemeniz ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olacağınızı tarafınıza bildirmekteyiz.

3. GENEL İLKELER

Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4’te belirtilen ilkelere uyulması zorunludur;

·        Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:

 

Dijital Eleman, Kişisel Verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak, meşru bir temele dayanarak (açık rıza), şeffaflığı ilke edinerek işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır. Dijital Eleman, kişisel verilerin, meşru bir sebep olmaksızın bireyler aleyhine sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmaması, kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın ilke edinilmesi ve kişilerin bu bağlamda bilgilendirilmesi ve kişisel verilerin, bireylerin makul beklentileri ve öngörüleri doğrultusunda işlenmesi gerektiğini bilerek kullanmaktadır. 

·        Doğru ve gerektiğinde güncel olma:

 

Dijital Eleman, Kişisel Veri Sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda, Dijital Eleman, kişisel verilerin doğru olmasını sağlayacak makul önlemlerin alınması, elde edildiği kaynakların belirli olması, doğru olmamasından kaynaklı taleplerin özenle dikkate alınması, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi hususlarına özen göstermektedir. Dijital Dijital Eleman’ın mevzuattaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcıların doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

·        Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme:

 

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesi, Dijital Eleman un, veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemesini ve bu amacın meşru olmasını zorunlu kılmaktadır. Dijital Eleman’ta bu ilke çerçevesinde ticari faaliyetlerinin gerektirdiği belirli, açık ve meşru amaçlarla kişisel veri işleme faaliyetleri yürütmektedir.

·        İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:

 

Kişisel verilerin, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ilkesi, işlenen verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasını, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmasını gerektirmektedir. Dijital Eleman kişisel verileri ticari faaliyetleri kapsamında belirlenen amaçları gerçekleştirmesine yetecek kadar işlemektedir. Dijital Eleman yapmış olduğu iş ve vermiş olduğu hizmet dışındaki alanlar için kişisel verilerinizi işlememektedir.

·        İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme (Bknz: Ek: Tablo):

 

Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna göre, veri sorumluları, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyacak; yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebilecektir. Bu kapsamda Dijital Eleman, Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Şirketimiz tarafından bir Kişisel Verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVK Kanunu kapsamında Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak, KVK kanunu madde 5/2 hükmünde sayılan hallerde kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkündür. Nitekim 5. maddedeki şartlar sağlansa dahi kişisel veri işleme faaliyetinin, kanunun 4.maddesi kapsamındaki Genel İlkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve KVK Kanununun diğer hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

1.     Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

2.     Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

3.     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4.     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5.     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

6.     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7.     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Dijital Eleman, Kişisel Verilerinizi; işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Dijital Eleman, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Dijital Eleman, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Bunun için Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. 

6. KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Dijital Eleman, Kişisel Verilerinizi başta açık rızanız devamında ise mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edecektir. Kişisel Verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır;

1.     Dijital Eleman ve Dijital Eleman ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini, (Dijital Dijital Eleman’ın, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.)

2.     Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

3.     Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,

4.     Üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, Veri Tabanı oluşturulabilmesi

5.     İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

6.     Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

7.     Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

8.     İletişim için gerçek kişilerin adı/soyadı ve tüzel kişilerin unvanı ile adres, elektronik posta bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

9.     Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

10. Kullanıcı memnuniyetini, sadakatini, bağlılığını yaratmak ve arttırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan kullanıcılarımızı tanıyabilmek ve kullanıcı çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, 

11. Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

12. İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapan Kullanıcıların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

13. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri ve çözüm sunulabilmesi ve sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle ilgili mevzuat kapsamında kullanıcılarımıza bilgi verilmesi,

14. Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

15. Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,

16. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri ile diğer sair mevzuat kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,

17. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

18. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

19. Talep ve soruların cevaplanması,

20. Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

21. İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,

22. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

23. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz meşru menfaatlerinin korunması.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI HUSUSU

KVK Kanunu kapsamında kişisel veriler her ne kadar ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamıyor olsa da yine ilgili KVK Kanunu madde 8 ve 9 hükümleri uyarınca gerekli şartlar sağlandığı takdirde kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün kılınmıştır. KVK Kurumu rehberinde de ifade edildiği üzere veri sorumlusu sıfatına sahip bir tüzel kişiliğin bünyesinde gerçekleşen veri aktarımı, üçüncü kişiye yapılan aktarımlar olarak değerlendirilemez. Kişiler, kişisel verilerini bir tüzel kişi ile paylaştıklarında, tüzel kişilik veri sorumlusu sıfatına sahip olmaktadır. Tüzel kişiliğin bünyesinde faaliyet gösteren çalışanlar veya farklı birimler arasında verilerin el değiştirmesi, bu anlamda üçüncü kişiye aktarım değildir.

Şirket, Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde ve gerekmesi halinde bazı durumlarda Kanun’un 9.maddesinin 2.fıkrasına uygunluğu sağlayarak kullanıcının açık rızasını aramaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir. Dijital Eleman, belli kişisel veya kişisel olmayan verileri, ürün ve hizmet sağlamak amacıyla veya Dijital Dijital Eleman’ın kullanıcılara yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla Dijital Eleman ile çalışan stratejik ortaklara verebilmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, ortaklarımız, haleflerimiz ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişilere/kuruluşlara paylaşılabilir, aktarılabilir, bu kişiler tarafından işlenebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir ve kullanılabilir. Sadece işbu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerinizin aktarılabileceği Dijital Eleman tarafından taahhüt edilmektedir. 

8. KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNMAKTADIR?

Dijital Eleman ile paylaşılan kişisel veriler, Dijital Eleman gözetimi ve kontrolü altındadır. Dijital Eleman, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ NELERDİR?

KVK Kanunu madde 11 kapsamında herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.     7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.     (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme42,

9.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. 

Kişisel Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurarak internet üzerinden şirketimize iletebilecektir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

BAŞVURU FORMU için linki tıklayınız.

10. ÇEREZLER NASIL KULLANILMAKTADIR? 

Çerezler İnternet sitesinden gönderilmiş ve kullanıcının ağ tarayıcısına kayıt edilmiş küçük veri parçalarıdır. Kullanıcı gelecekte aynı internet sitesine göz attığında, çerez, İnternet sitesini kullanıcının önceki faaliyeti ile ilgili bilgilendirir. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermemekte ve bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinmektedir. 6 ay dışında olanlar ise tabloda gösterildiği süre zarfında kendiliğinden silinmektedir.

Şirketimiz, e-posta adresleri ve üyelik formlarında talep edilen kişisel bilgilerin haricinde, “çerezler” yoluyla, müşterilerimizin www.dijitaleleman.com’daki gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyerek, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. 

Kullanılabilecek çerezler, sınırlı olmamakla birlikte aşağıda sayılmıştır:

a. Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

·        Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri (Üyeleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan) ve

·        Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

 

b. E-ticaret sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin tarihi, saati, süresi, izlenen sayfalar, web sitesini ziyaret etmeden hemen önceki veya sonraki ziyaret edilmiş olan siteler gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

c. Üyenin sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşması mümkündür.

d. Sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir.

* Bazı çerezler oturumunuzu kapatmanız ile birlikte sabit sürücünüzden otomatik olarak silinen çerezlerdir.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Diğer browserlar için ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki seçenekler dışında; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

11. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNDEN NASIL HABERDAR OLABİLİRİM?

KVK Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklar Dijital Dijital Eleman’ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

12. KİŞİSEL VERİNİN YOK EDİLMESİ, SİLİNMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Dijital Eleman, web sitesi/mobil uygulaması/mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. (Ek: Tablo) Kişisel Verilerin Korunması Kurumu rehberinde de ifade edildiği üzere işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek veri sorumlusunun yükümlülüklerindendir.

Kişisel verilerin silinmesi, söz konusu verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Dijital Eleman veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

Dijital Eleman tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Dijital Eleman tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekmektedir.

KVK Kanununda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde, Dijital Eleman tarafından kişisel veriler “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında imha edilecektir. 

Aynı şekilde, üyelerin de Dijital Eleman ile iletişime geçerek kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme hakkı saklıdır.

13. DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politikanın güncel sürümüne www.dijitaleleman.com internet sitesinden ulaşılabilir, Politika ‘da yapılabilecek değişiklikler www.dijitaleleman.com internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, www.dijitaleleman.com internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, www.dijitaleleman.com değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

14. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORU SORMAK İSTERSENİZ

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için destek@dijitaleleman.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

Dijital Eleman | Dijital Eleman Yazılım Teknoloji Ltd. Şti.

Adres: Allure Tower - Üniversite Mah. Cvan Sk. NO:1 Kat:25/379 Avcılar / İSTANBUL

Telefon: 0532 435 96 49

İnternet Adresi: www.dijitaleleman.com

Elektronik Posta Adresi: destek@dijitaleleman.com